філософія нового часу німецька класична філософія

Усталене у вітчизняній історико-філософській науці сприйняття нім. філософії Нового часу схиляється до її ототожнення виключно з таким феноменом, як "німецька класична філософія", яка, у свою чергу, представляється як філософське сузір'я, утворене постатями І. Канта, Й. Ґ. Фіхте, Ф. В. И. Шеллінґа, Ґ. В. Ф. Геґеля та Л.А.Фоєрбаха. Причому перший з них характеризується як "предтеча" нім. класики, а останній — як необхідний етап до нової "антропологічної парадигми філософування", яка через марксизм, філософію життя та екзистенціалізм С. К'єркеґора входить .


Німецька класична філософія — термін, що об'єднує філософські праці німецьких мислителів кінця 18-го — першої половини 19-го століття. До визначних представників німецької класичної філософії заведено відносити Канта, Фіхте, Шеллінга, Гегеля, Феєрбаха. Термін вживався в радянській і вживається в пострадянській філософській літературі. В європейській філософській літературі поширений термін німецький ідеалізм, до якого відносять майже всіх цих філософів за винятком матеріаліста Феєрбаха.


Важливу роль в історії філософії належить класичній німецькій філософії на межі XVIII – XIX століть. На її розвиток суттєво вплинули три фактори: розвиток природознавства, досягнення філософії Нового часу, зокрема ідеї Просвітництва, та Французька революція XVIII століття. Німецька класична філософія представлена такими оригінальними мислителями, як Іммануїл Кант (1724–1804), Йоган Готліб Фіхте (1762–1814), Фрідріх Вільгельм Шеллінг (1775–1854), Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770–1831), Людвіг Андреас Фейєрбах (1804–1872). Незважаючи на своєрідність філософських поглядів, вони створюють певн.


Німецька класична філософія. Великі представники німецької класичної філософії (XVIII ст. - Перша третина XIX ст.) - Це Іммануїл Кант, Йоганн Готліб Фіхте, Фрідріх Вільгельм Шеллінг, Георг Вільгельм Фрідріх Гегель і Людвіг Фейєрбах. У цих філософів різні вчення і ідеї, але їх об'єднують світоглядні принципи, проблеми, над якими вони розмірковують, і характер відповідей на основні філософські питання. На німецьку класичну філософію вплинули ідеї Нового часу, Просвітництва і німецький романтизм. Німецькі філософи переосмислити проблеми природи і можливостей розуму, справжнього і несправжнього буття, по-новому поставили питання про завдання філософії та особливості філософського методу.


Філософія епохи Відродження. Філософія Стародавнього світу. 1. Проблема «Схід-Захід» у сучасній філософії. 2. Розвиток натурфілософії Еллади. 3. Ідеї та представники класичного періоду античної філософії: софісти, Сократ, Платон, Аристотель. 4. Загальні риси та провідні школи філософії доби еллінізму. Основні поняття і категорії: першооснова сущого, архе, натурфілософія, космоцентризм, антропоцентризм, атомізм, діалектика, ідея, матерія і форма, органон, релятивізм, гедонізм, атараксія, фаталізм, еманація, віра, геоцентризм, геліоцентризм. Теми рефератів: Þ Виникнення філософії в Індії. Þ Вини.


Мета заняття: довести, що філософія Нового Часу являє собою принципово новий рівень у розвитку європейської філософії: вона розвивається в діалозі з експериментальною наукою досягає нового рівня деталізації власної проблематики, а німецька класична філософія постала як вищий етап у розвитку європейської філософії, з'ясувати чим збагатила німецька класична філософія європейську культуру, без яких неможливо уявити собі сучасну інтелектуальну ситуацію в суспільстві. Питання для обговорення. 1. Філософії Нового Часу і її особливість . 4. Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії: ідейні джерела німецької філософії


План лекції: 1.Філософія Нового часу і Просвітництва. 2. Німецька класична філософія і філософія марксизму. 1. 2. Філософія Нового часу віддзеркалює: - Утвердження у суспільстві буржуазного способу виробництва; - наукову революцію й встановлення експериментального природознавства у XVII-XVIII століттях. 2. 3. Для періоду становлення й розвитку філософії Нового часу (XVII—XVIII ст.) було характерним визначення розуму як певної суми адекватних знань про природу і про людину. Засновником класичного раціоналізму як філософського методу пізнання став французький учений-математик Рене́ Дека́рт — Картезий(1596 –1650). автор методу радикального сомніву в філософії. 9. 10.


Німецька класична філософія. План. 1. Соціальні і теоретичні передумови формування німецької класичної філософії. 2. Загальні риси німецької класичної філософії. 3. Теорія пізнання Канта. 4. Філософія І. Фіхте. Німецька класична філософії є закономірним результатом розвитку соціальної реальності і мислення Нового часу. Це закономірний результат розвитку європейської культури у цілому. Тому для розкриття передумов її виникнення слід враховувати як особливості Німеччини того часу, так і ту соціальну і духовну атмосферу, яка склалася на той час у Європі.


Работа по теме: Философия 2011_2012. Глава: Тема 4. Філософія Нового часу. Німецька класична філософія. ВУЗ: НАВД. Німецька класична філософія. Завдання на самостійну роботу та питання для самоконтролю Час – 4 год. Визначте особливості філософії доби Просвітництва. Інституціоналізація соціально-політичного дискурсу в контексті філософії Просвітництва. У чому полягає феномен німецької класичної філософії та її роль і місце в історії філософії. Порівняйте таліон, «золоте правило» етики з категоричним імперативом Е. Канта як моральних регуляторів життя в суспільстві. Сутність суб’єктивного ідеалізму Й.Фіхте. Об’єктивний ідеалізм Ф. В.-Й.Шеллінга. Особливості марксизму як філософії та ідеології.


Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Філософія нового часу і німецька класична філософія. Презентация на заданную тему содержит 50 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки! Презентации» Философия» Філософія нового часу і німецька класична філософія. Слайды и текст этой презентации. Слайд 1. Описание слайда: Лекція № 4 ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ І НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ. План лекції: 1.Філософія Нового часу і Просвітництва. 2. Н.


Тема. Німецька класична філософія. Питання для розгляду: 1. Філософія І.Канта. 2. Філософська система Г.В.Ф. Гегеля. 3. Місце німецької класичної філософії в історії філософії, її оцінка в контексті сучасності. Філософія І.Канта. На її розвиток суттєво вплинули три фактори: розвиток природознавства, досягнення філософії Нового часу, зокрема ідеї Просвітництва, та Французька революція XVIII століття. Німецька класична філософія представлена такими оригінальними мислителями, як Імману'іл Кант (1724-), Йоганн Готліб Фіхте (1762-1814), вільгельм Шеллінг, Георг Вільгельм Фрідріх Гегель, Андреас Фейєрбах (1804-1872). Незважаючи на своєрідність філософських поглядів, вони створюють певну ідейну спільність.


Чим цікава класична німецька філософія? Коротко про неї розповісти важко, але ми спробуємо. Вона є досить значним і вагомим внеском в історію і розвиток світової думки. Так прийнято. Читайте ще: Філософія Нового Часу. Класична філософія стародавнього Китаю. Сучасна західна філософія. Новий час: філософія досвіду і розуму. Середньовічна філософія коротко: проблеми, особливості, коротка характеристика, середньовічна філософія. Філософія Фоми Аквінського. Філософія Лейбніца - теорія про монадах.


Мета: розглянути Німецьку класичну філософію як вершину світової філософії доби модерну, її місце в історії філософської думки. З’ясувати особливості філософських поглядів І. Канта на природу і свободу, теоретичний та практичний розум, людину як "громадянина двох світів". На прикладі філософії Й.Г. Фіхте та Ф.В. Шеллінга проаналізувати філософію абсолютного суб’єкта та філософію тотожності й одкровення.


Німецька класична філософія - філософія ХVІІ-ХІХ віків - ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ - Посібник з філософії - дає можливість познайомитися з поглядами великих філософів, філософськими проблемами, філософськими категоріями, як людина пізнає світ, методами та формами наукового пізнання, проблемами суспільного розвитку, проблемами людини, її походження, сутність, структура особистості, смисл життя, сучасна філософія та методологія наукового пізнання.


Німецька класична філософія пов'язана із зародженням нового етапу, який представлений творчістю класиків ідеалізму кінця XVIII – початку ХІХ ст.ст. І. Кантом, І. Фіхте, Ф. Шеллінгом, Г. Гегелем, а також – представником антропологічного матеріалізму Л. Фейєрбахом. Не зважаючи на складний і внутрішньо суперечливий характер німецької класичної філософії, цих мислителів багато що об'єднує. Всі вони розробляли грандіозні теоретичні концепції, які претендували на абсолютну істину. Вони трансцендентні, недоступні теоретичному пізнанню, перебувають поза часом і простором. Це учення І. Канта отримало назву трансцендентального ідеалізму.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

контрольна робота з алгебри 8 клас квадратні рівняння теорема вієта

контрольна робота 4 електричний струм у різних середовищах гдз

корунець теорія та практика перекладу відповіді до вправ