історія української мови хрестоматія

Див. також: Історія української мови. Хрестоматія Х - ХІІІ ст. (2015) this-all.io.ua/album886261 Хрестоматія з історії української літературної мови (1954) this-all.io.ua/album886262 Сімович В. Хрестоматія з памятників староукраїнської мови (старого й середнього періоду до кінця XVIIІ стол. ). 1932. this-all.io.ua/album810985. Книги / журналы. Відомий дослідник східнослов'янських мов Олексій Шахматов писав, що "спільноруська прамова розпалася на окремі наріччя ще в добу доісторичну, в кінці VIII чи на початку IX ст. і об'єднання всіх племен не мало привести до утворення однієї спільної народної мови" - Шахматов А. Краткий очерк истории малорусского (украинского языка) / Украинский народ в его прошлом и настоящем.


Відсутність великої збірки текстів з історії української мови певною мірою надолужувала «Хрестоматія давньої української літератури (до кінця XVIII ст.)», яку упорядкував академік О. Білецький, що витримала три видання (вид. 3-є, доп. – К., 1967. – 783 с.). Такі ж функції хрестоматії нині фактично виконують посібники для практичних занять з історії писемної мови: О.П. Блик – «Історія української літературної мови: практичні заняття. Навчальний посібник» (К., 1987. – 208 с.); Н.Д. Бабич – «Історія української літературної мови / Практикум» (Львів, 1983.


Василь Німчук. Це перше у вітчизняній медієвістиці найповніше зібрання пам’яток української мови найдавнішого періоду (Х – ХІІІ ст.), значна частина яких публікується вперше. Усі представлені в «Хрестоматії» тексти докладно паспортизовані. У коментарях до кожного тексту подано стислі відомості про нього, зокрема зазначено оригінал, першодрук, фотокопія чи пізніші наукові (зокрема і факсимільні) видання, на основі яких публікується пам’ятка, сказано, де зберігається манускрипт.


Історія української мови. Хрестоматія X-XIII ст. / История украинского языка. Хрестоматия X-XIII вв. Год издания: 2015 Автор: Німчук В.В. / Нимчук В.В. Жанр или тематика: хрестоматия, история, филология Издательство: Полісся (Житомир) ISBN: 978-966-655-802-5. Все представленные в «Хрестоматии» тексты подробно паспортизованы. В комментариях к каждому тексту даны краткие сведения о нем, в частности приводится оригинал, первое издание, фотокопия или более поздние научные (в том числе и факсимильные) издания, на основе которых публикуется достопримечательность, указано, где хранится манускрипт.


К.: Либідь, 1996. - 288 с. Упорядники С.Я. Єрмоленко, А.К. Мойсієнко. Автор передмови С.Я. Єрмоленко Історія української мови, що впродовж тривалого періоду не знаходила належного наукового висвітлення і неодноразово фальсифікувалась, нарешті стає предметом неупередженої уваги не лише фахівців,.


Хрестоматія X-XIII ст. Автор: Німчук В.В. Издательство: Полісся (Житомир) Жанр: хрестоматия, история, филология Год издания: 2015 Страниц: 350 ISBN . Все представленные в «Хрестоматии» тексты подробно паспортизованы. В комментариях к каждому тексту даны краткие сведения о нем, в частности приводится оригинал, первое издание, фотокопия или более поздние научные (в том числе и факсимильные) издания, на основе которых публикуется достопримечательность, указано, где хранится манускрипт.


Передмова до хрестоматії Історія українського правопису: XVI - XX століття. Хрестоматія. - Київ: Наукова думка, 2004. Див., наприклад: Огієнко І. Нариси з історії української мови: система українського правопису: Популярно-науковий курс з історичним освітленням. — Варшава, 1927; Німчук В. В. Проблеми українського правопису XX — початку XXI ст. — Київ, 2002. Праці А. Кримського та О. Синявського надруковано в цій хрестоматії. В орфографічній системі О. Павловського спостерігаємо виразну орієнтацію на фонетично-морфологічний принцип правопису.


Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення. Передмова. Розділ I. Давні народи та суспільно-політичні утворення на українському історично-географічному ареалі. Геродот про розселення скіфських племен (V ст. до н. е.) Геродот про культуру, звичаї, вірування й побут скіфів (V ст. до н. е.) Геродот про державний устрій, особливості управління та організацію державної служби у скіфів (V ст. до н. е.) Опис Геродотом природних особливостей Причорномор’я (V ст. до н. е.) Гіппократ про зовнішній вигляд скіфів у творі «Про повітря, воду й місця» (460 — бл. 377 р. до н. е.)


Бібліографічний опис: Шахматов, Олекса. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятників письменської старо-українщини XI–XVIІI в. в. [Електронна копія] / Ол. Шахматов, Аг. Кримський. — Електрон. текст. дані (1 файл : 137 Мб). — Київ : Вид. т-во ”Друкар”, 1922 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2017). Оригінал друкованого документу зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Шахматов О. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятників письменської старо-українщини XI–XVIII в. в. / Ол. Шахматов, Аг. Кримський.


Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятників староукраїнщини XI-XIII віків, Київ, 1922 р.; Є. Тимченко. Курс історії українського язика: вступ і фонетика, Київ, 1930 р., видання друге; Іван Огієнко. Українська літературна мова в XVI-м віці, Варшава, 1930 р., два томи — це повна історія української мови; М. К. Грунський, П. K. Koвальов. Нариси з історії української мови, Львів, 1941 р.; Проф. П. Koвалів. Історія української мови, Мюнхен, 1948 р., 136 с. літографованих; Дорошкевич О. і Білецький Л. Хрестоматія по історії української літератури, т. І, кн. І, Київ, 1919 р.


Украї́нська мо́ва (вимовляється [ukrɑ'jınʲsʲkɑ 'mɔwɑ]) — мова, поширена у південно-східній Європі, належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної родини. Єдина державна мова в Україні, одна з трьох офіційних мов у Придністров'ї та одна з офіційних мов частини Сербії. Історично також була офіційною мовою Кубанської Народної Республіки. Українською мовою говорять в Україні, прикордонних територіях сусідніх країн, де здавна мешкають українці, а також у країнах, куди свого часу виїхало чимало.


Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятників староукраїнщини XI-XIII віків, Київ, 1922 р.; Є. Тимченко. Курс історії українського язика: вступ і фонетика, Київ, 1930 р., видання друге; Іван Огієнко. Українська літературна мова в XVI-м віці, Варшава, 1930 р., два томи — це повна історія української мови; М. К. Грунський, П. K. Koвальов. Нариси з історії української мови, Львів, 1941 р.; Проф. П. Koвалів. Історія української мови, Мюнхен, 1948 р., 136 с. літографованих; Дорошкевич О. і Білецький Л. Хрестоматія по історії української літератури, т. І, кн. І, Київ, 1919 р.


Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам'ятників письменської старо-українщини XI - XVIII вв. Шахматов О., Кримський А. Ссылка удалена правообладателем. Популярные книги за неделю: #1. Г.С.Гендин. Высококачественные ламповые усилители звуковой частоты (МРБ-1235, 2000, djvu).


Предметом історії української літературної мови як окремої навчальної дисципліни є вивчення загальних процесів розвитку літературної мови, її зародження, становлення, еволюція від початків до сучасного стану. Основними завданнями курсу є: виділити етапи формування української літературної мови та охарактеризувати основні тенденції у межах кожного часового зрізу


Опис. Хрестоматія давньої української літератури. Упорядник Білецький Олександр. Передмова до першого видання. Потребу в хрестоматійному підручнику з історії української літератури доби феодалізму відчувають дуже гостро всі викладачі й студенти вищих шкіл, де вивчається історія української літератури. Тексти пам'яток розкидані по окремих виданнях, монографіях, збірниках, які дуже важко добути в бібліотеках великих центрів і яких зовсім немає в бібліотеках численних нових вузів, що виникли при радянській владі. Крім того, наукові.


Отже, дослідити походження української мови — це насамперед з`ясувати послідовність, місце і час виникнення окремих українських діалектних рис, що поступово склали специфічну мовну систему середньонаддніпрянський варіант якої став основою сучасної української літературної мови. Загальновідомо, що сучасна українська етномовна територія діллиться на три великі діалектні масиви-наріччя: північне, південно-західне, південно-східне. Коли ж виникла українська мова / Історія української мови (Хрестоматія). — К.: Либідь, 1996. — С. 270-279.


3 листопада 2016 року в межах авторського проекту Ірини Фаріон «Від книги до мети» відбудеться презентація хрестоматії «Історія української мови» (Х–ХІІІ ст.) (укладач В. Німчук) за участю завідувача кафедри української мови Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка Віктора Мойсієнка. Місце проведення заходу – авдиторія 116 І навчального корпусу.


За подальшу стандартизацію сучасної української мови несе відповідальність Інститут української мови Національної академії наук України. Використані джерела. Шахматов О., Кримський А. Нариси з історії української мови та хрестоматія з письменської староукраїнщини ХІ–ХVІІІ вв. К., 1922; Shevelov G.Y. Die ukrainische Schriftsprache, 1798–1965. Wiesbaden, 1966; Історія української мови: Морфологія. К., 1978; Історія української мови: фонетика. К., 1979; Shevelov G.Y. A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg, 1979 (укр. переклад: Шевельов Ю. Історична фонологія української мови. Харків, 2003); .

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

контрольна робота з алгебри 8 клас квадратні рівняння теорема вієта

контрольна робота 4 електричний струм у різних середовищах гдз

корунець теорія та практика перекладу відповіді до вправ